ЦАХИМ МЭДЭЭЛЭЛИЙН САН


жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг холбох хэрэгсэл


Хайх: Компаниар Бүтээгдэхүүн дэлгэрэнгүй хайлт

КОМПАНИУД

Категори
Байршил

Бетон Арматур ХХК

Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө өөрийн байранд

99101515

hashchuluu@gmail.com

 • Бидний тухай
 • Бүтээгдэхүүн
Түүхэн замнал

Байгууллагын танилцуулга

 “БЕТОН АРМАТУР” ХХК нь анх 1959 онд “БЕТОН ЗАВОД” нэртэйгээр байгуулагдсан манай улсын барилгын ууган үйлдвэрүүдийн нэг юм. 1978, 1984 онд үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл хийгдэж, “ТӨМӨР БЕТОН ЗАВОД” нэртэй болон өөрчлөгдсөн. 1990-ээд оноос улс орон даяар явагдсан эдийн засгийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийн хүрээнд төрийн өмчийг задалж хувьчлах бодлогын дагуу Улаанбаатар хотын Өмч Хувьчлалын Комиссын 1992 оны 4-р сарын 15ны өдрийн 33 дугаар тогтоолоор тус компанийг хувьчилсан юм. Компани 1992 оноос “БЕТОН АРМАТУР” ХХК болсон байна. Тус компани:

 • Ард банк
 • Худалдаа хөгжлийн банк
 • Бөхийн өргөө
 • Япон улсын элчин сайдын яам
 • Чингис хаан зочид буудал
 • Замын Үүд дэхь шалган нэвтрүүлэх цогцолбор,
 • Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн өргөтгөлийн барилга байгууламжууд,
 • Шатахуун түгээгүүрүүд
 • Авто замын төсөл
 • Шинэ налайх хороолол зэрэг олон олон байгууламжуудад төрөл бүрийн сайн чанарын бетон эдлэхүүн нийлүүлж хамтран ажилласаар иржээ.

 

Эрхэм зорилго

 “БЕТОН АРМАТУР” ХХК-ийн ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хамтын амжилтаар амьдралын сайн сайханд санаа тавина. /тохилог, аюулгүй/

Бид орчин үеийн техник технологийг мэргэшсэн боловсон хүчин болон инженерийн ур чадвар, хүсэл тэмүүлэлтэй хослуулан Монгол Улсын хөгжилийг барилцана.

Үйл ажиллагааны чиглэл, бизнесийн салбарууд

Манай компани нь үйлдвэрлэл, гадаад дотоод худалдаа, барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

Дотоод бүтэц зохион байгуулалт, хүний нөөцийн төлөвлөлт

зохион байгуулалт.jpg

Компанийн свот шинжилгээ

Ìàíàé êîìïàíè íü àíõ 1959 îíä áàéãóóëàãäñàí áàðèëãûí ìàòåðèàëûí óóãàí ¿éëäâýðèéí íýã þì. ªºðèéí ò¿¿õýí õºãæëèéí ÿâöäàà áàéíãà ºðãºòãºí øèíý÷ëýãäýí, øèíý òîíîã òºõººðºìæ, äýâøèëòýò òåõíîëîãèéã ¿éëäâýðлэлдээ íýâòð¿¿ëñýýð èðñýí þì.

Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä бусад улс орноос òóðøëàãа ñóäëàн êîìïàíèéõàà õó÷èëòûí í¿õò õàâòàí ¿éëäâýðëýõ òåõíîëîãèéí øóãàìûã øèíý÷ëýí MNS ISO 6934-2: 2003  ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàñàí åðäèéí àðìàòóðààñ 3 äàõèí ºíäºð áàò áýõòýé ÷àíàðæóóëñàí ãàí óòàñ õýðýãëýí óðüä÷èëàí õ¿÷èòãýñýí àðìàòóðòàé õó÷èëòûí í¿õò õàâòàíã ¿éëäâýðëýæ áàéãàà áà ýíýõ¿¿ õàâòàí íü ¿íäýñíèé òîõèðîëûí òýìäýãòýé á¿òýýãäýõ¿¿í áîëñîí þì.

Áàðèëга угсралтад õó÷èëòûí í¿õò õàâòàíã õýðýãëýñíýýð öóòãàìàë òºìºð áåòîí õàâòàíòàé õàðüöóóëàõàä

 • ìàòåðèàëûí çàðöóóëàëò 2 äàõèí õýìíýлттэй
 • óãñðàõ õóãàöàà богино
 • хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчилсөн
 • áàðèëãà óãñðàëòûí àæëûí ÷àíàð баталгаажих зэрэг давуу талуудтай.
Гаргасан амжилт

Êîìïàíèéн ¿éëäâýðëýæ áóé á¿òýýãäýõ¿¿íèé îâîð õýìæýý áàãàñ÷ ÷àíàð ºí㺠¿ýìæ ýðñ ñàéæèð÷ åðäèéí õó÷èëòûí õàâòàíãààñ áåòîíû áàò áýõ ÷àíàð íü äýýøèëæ àþóëã¿é áàéäëûí èòãýëö¿¿ð 20% íýìýãäñýí áà ýäãýýðèéí ¿ð ä¿íä òóñ êîìïàíè ¿éëäâýðëýæ áàéãàà “Òºìºð áåòîí õèéö”-ýýðýý 2005 îíä “Ìîíãîëûí ¯íäýñíèé øèëäýã Á¿òýýãäýõ¿¿í”-ýýð øàëãàð÷ “¯ëýìæèéí ×àíàðûí Áàòëàìæ” àâñàí áà 2004-2007 îíóóäàä “Áàðèëãûí øèëäýã 10 àæ àõóéí íýãæ” ýýð øàëãàðëàà.

 

Байгаль орчин, эрүүл мэндэд ээлтэй эсэх

Монгол улсын барилгын салбарт барилга угсралтын дагнасан компани, жижиг дунд ААН байгууллага, хувь хүн гэх мэт барилга угсралтын ажлыг нэг ба түүнээс олон удаа хийдэг харилцагч, хэрэглэгчдийн эдийн засагт хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн олж авах гэсэн эрэлтийг үндэслэн манай компани цаг агаарын нөхцөл, орон зайн саадгүйгээр шууд нийлүүлэх боломжтой бүтээгдэхүүнээр хангах зорилгоор  барилгын хучилтын нүхт хавтанг үйлдвэрлэн барилгын зах зээлд нийлүүлж байна

Бүтээн байгуулалт, дэд бүтэц

Манай êîìïàíè 2002 îíîîñ áàðèëãà óãñðàëòûí õýлтэсòýé áîëæ 100 ãàðóé õ¿íèéã àæëûí áàéðààð õàíãàí Õ¿ì¿¿íëýãèéí Óõààíû Èõ Ñóðãóóëèéí À, Á õýñã¿¿ä, Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí 6-ð õîðîîíä 20 àéëûí îðîí ñóóö, Òºâ àéìãèéí Çóóíìîä ñóìàíä 250 õ¿¿õäèéí ñóðãóóëü, Çàìûí-¯¿äýä Ãààëèéí Ãàçðûí 32 àéëûí îðîí ñóóö,  Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí 2-ð õîðîîíä  640 ñóóäàëòàé ñóðãóóëèéí áàðèëãà, Òºâ àéìãèéí Çóóíìîä õîòîä öýíãýëäýõ õ¿ðýýëýí, Áàÿíãîë ä¿¿ðãèéí 10-ð õîðîîíä 640 õ¿¿õäèéí ñóðãóóëèéí áàðèëãа, Õýíòèé àéìãèéí Õýðëýí Ñóìûí Òýì¿¿æèí öîãöîëáîðûí ºðãºòãºëèéí áàðèëга мºí Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí 11-ð õîðîîíä Óäèðäëàãûí Àêàäåìè, ÇÃÕÝÃ-ûí 84 àéëûí îðîí ñóóöíû áàðèëãà,  угсралтын ажлыг  õèéæ ã¿éöýòãýэд áàéíà .

Компанийн нийгмийн хариуцлага

Хамтын амжилтаар амьдралын сайн сайханд санаа тавина. /тохилог, аюулгүй/

Бид орчин үеийн техник технологийг мэргэшсэн боловсон хүчин болон инженерийн ур чадвар, хүсэл тэмүүлэлтэй хослуулан Монгол Улсын хөгжилийг барилцана.

УРИА ҮГ  

                 САЙН АЖИЛЛАВАЛ – САЙХАН АМЬДАРНА

ҮНЭТ ЗҮЙЛС 

БАЙГУУЛЛАГЫН ИРГЭН
Бид байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлнэ.

Бид харилцан ашигтайгаар хамтран ажиллана.

Бид аливаа шинэчлэлтэй хөл нийлүүлэн алхана.

Бид цаг үргэлж өөрөө өөрийгөө хөгжүүлнэ.

Ажилтнууд дунд ялгаварлан гадуурхах үзлийн эсрэг байна.

           

МАНЛАЙЛАЛ
 

Бид үр дүнд хүрэх тэмүүлэлтэй байна.

Бид зорилгоо маш тодорхой харж байна.

Бид зарчим төвтэй ажиллана.

Бид бусдыг сэдэлжүүлэгч байна.

Бид бүхнийг шинэ өнцөгөөс харж чадна.

 

Манай компани нь 1996 оноос эхлэн барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж орон сууц, сургууль цэцэрлэгийн барилгуудыг гүйцэтгэж ирсэн.

Ирээдүйн зорилт

Ирээдүйн зорилт нь Бетон эдлэлийн тоо хэмжээг олшруулж,чанартай сайн бүтээгдэхүүн хийж,ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ.Мөн барилга угсралтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн Монгол улсад бүтээн байгуулулт ихээр хийнээ.

Байгууллагын хаяг
Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө өөрийн байранд
Холбоо барих
Нэр Утас Цахим хуудас
Отгон 95040909 tserevotgon@gmail.com
Төмөр бетон эдлэл
375504: Төмөр бетон эдлэл "ГХНУХ"
Мэдээлэл байхгүй байна


ТАНАЙ КОМПАНИ БҮРТГҮҮЛЭЭГҮЙ БАЙНА УУ?

NЛҮҮ ИХ ЛАВЛАГАА АВАХЫН ТУЛД ӨӨРИЙН ХҮРЭЭГЭЭ ТАНИЛЦУУЛААРАЙ