ЦАХИМ МЭДЭЭЛЭЛИЙН САН


жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг холбох хэрэгсэл


Хайх: Компаниар Бүтээгдэхүүн дэлгэрэнгүй хайлт

КОМПАНИУД

Категори
Байршил

Бэрсүм ХХК

Завхан аймаг Улиастай сум 6-р баг, Өлзийт Өлзийт баг Үйлдвэрийн хэсэг

99059152

Oyun_Bersum@yahoo.com

 • Бидний тухай
 • Бүтээгдэхүүн
Түүхэн замнал
Òóñ êîìïàíè íü Çàâõàí àéìãèéí ÒÒÁÒ-èéí ¿íäñýí ñóóðèí äýýð 1991 îíä *Áýðñ¿ì * ÕÕÊ íýðòýéãýýð áàéãóóëàãäàí áàðèëãà óãñðàëò,èõ çàñâàð,öàõèëãààí ñàíòåõíèêèéí óãñðàëòûí àæèë . зураг төсөл боловсруулах áàðèëãûí çàðèì òºðëèéí ìàòåðèàë ¿éëäâýðëýõ ¿éë÷èëãýý ÿâóóëæ áàéíà.Òóñ êîìïàíèé ¿éë àæèëëàãààã õýâèéí ÿâóóëàõàä çîðèóëàí ìóæààí öåõ,ìåõàíèê öåõ,áëîê òîîñãî,áåòîí ýäëýë ¿éëäâýðëýõ ïîëèãîí àæèëëàæ áàéíà.¯¿íä ```òîîñãî,áëîê,æèæèã áåòîí ýäëýë,ÿâãàí çàìûí ºíãºò áîëîí áåòîíîí õàâòàí,áàðèëãûí ìîäîí ýäëýë,õààëãà öîíõ,õºâºº,êàðíèç,òºìºð õààëãà ,õàëààëòûí òºðºë á¿ðèéí òîãîî,ðåãèñòð , mîì õààëãàíû íóãàñ,ïèéøèí,ñàíòåõíèêèéí õîëáîëòûí æèæèã òºìºð ýäëýë¿¿ä,òºðºë á¿ðèéí õàéñ,øàò ãýõ ìýò. Îäîî ìàíàé êîìïàíèé õ¿÷èí ÷àäàë æèëýýñ æèëä ºññºí íýìýãäýæ  áàéãààòàéãààð õîëáîãäóóëàí ¿éëäâýðëýëèéíõýý ¿éë àæèëëàãààã ¿éëäâýðëýëèéí àëáà, ìàòåðèàë ¿éëäâýðëýëèéí àëáà, çóðàã òºñëèéí àëáà , àæ àõóé ñàíõ¿¿ãèéí àëáà ãýñýí 4 ¿íäñýí àëáàòàé çîõèîí áàéãóóëàí ¿éëäâýðëýëýý ÿâóóëæ áàéäàã .

      Ìàíàé êîìïàíè íü ìýðãýæëýýðýý 15-ààñ äýýø æèë àæèëëàñàí äàäëàãà òóðøëàãàòàé ìýðãýæëèéí Óäèðäàõ áîëîí ÈÒÀ-ààð õàíãàãäñàí.Òóñ êîìïàíèä Áàðèëãûí èíæåíåð-2,ñàíòåõíèêèéí èíæåíåð-2 Àðõèòåêîð -1 ,ñàíòåõíèêèéí òåõíèê÷-1,áàðèëãûí òåõíèê÷-2 ,áàðèëãûí ìàòåðèàëûí òåõíîëîãè÷ -2 òîíîã òºõººðºìæ,öàõèëãààíû óãñðàëòûí èíæåíåð-íýã,òºñºâèéí èíæåíåð –2 /äàâõàðäñàí òîîãîîð / òóñ òóñ àæèëëàæ áàéíà.

      Ýäãýýð Óäèðäàõ áîëîí ÈÒÀ- ñ òýðã¿¿ëýõ çýðýãòýé èíæåíåð-1, òåõíèêèéí óõààíû ìàãèñòð öîëòîé –2 áåçíåñèéí óäèðäëàãûí ìàãèñòð –1 зөвлөх инженер -1 òóñ òóñ àæèëëàæ áàéíà.̺í ìýðãýæëýýðýý 20-èîñ äýýø æèë àæèëëàñàí 4 - 6-ð çýðýãòýé çàñëàë ÷èìýãëýë÷èí,ìóæààí,íàðèéí ìóæààí,ñàíòåõíèê÷,öàõèëãààí áîëîí õèéí ãàãíóóð÷èí,ºðºã÷ óãñðàã÷ ñàíòåõíèêèéí ñëåñàðü,çýðãýýð á¿ðýí õàíãàãäñàí. 2002 оноос эхлэн барилгын зураг төслийн зоиох ажлуудыг давхар хийж гүйцэтгэж байна.

    
Эрхэм зорилго

Îäîî ìàíàé êîìïàíèé õ¿÷èí ÷àäàë æèëýýñ æèëä ºññºí íýìýãäýæ    áàéãààòàéãààð õîëáîãäóóëàí ¿éëäâýðëýëèéíõýý ¿éë àæèëëàãààã  ¿éëäâýðëýëèéí àëáà, ìàòåðèàë ¿éëäâýðëýëèéí àëáà, çóðàã òºñëèéí àëáà ,  àæ  àõóé ñàíõ¿¿ãèéí àëáà ãýñýí  4 ¿íäñýí àëáàòàé  çîõèîí áàéãóóëàí ¿éëäâýðëýëýý  ÿâóóëæ áàéäàã .

            Ìàíàé êîìïàíè íü ìýðãýæëýýðýý 15-ààñ äýýø æèë àæèëëàñàí äàäëàãà òóðøëàãàòàé ìýðãýæëèéí Óäèðäàõ áîëîí ÈÒÀ-ààð õàíãàãäñàí.Òóñ êîìïàíèä Áàðèëãûí èíæåíåð-2,ñàíòåõíèêèéí èíæåíåð-2 Àðõèòåêîð -1 ,ñàíòåõíèêèéí òåõíèê÷-1,áàðèëãûí òåõíèê÷-2 ,áàðèëãûí ìàòåðèàëûí òåõíîëîãè÷ -2 òîíîã òºõººðºìæ,öàõèëãààíû óãñðàëòûí èíæåíåð-íýã,òºñºâèéí èíæåíåð –2 /äàâõàðäñàí òîîãîîð / òóñ òóñ àæèëëàæ áàéíà.

           Ýäãýýð Óäèðäàõ áîëîí ÈÒÀ- ñ òýðã¿¿ëýõ çýðýãòýé  èíæåíåð-1,  òåõíèêèéí óõààíû ìàãèñòð öîëòîé –2 áåçíåñèéí óäèðäëàãûí ìàãèñòð –1 зөвлөх инженер -1 òóñ òóñ àæèëëàæ áàéíà.̺í ìýðãýæëýýðýý 20-èîñ äýýø æèë àæèëëàñàí 4 - 6-ð çýðýãòýé çàñëàë ÷èìýãëýë÷èí,ìóæààí,íàðèéí ìóæààí,ñàíòåõíèê÷,öàõèëãààí áîëîí õèéí ãàãíóóð÷èí,ºðºã÷ óãñðàã÷ ñàíòåõíèêèéí ñëåñàðü,çýðãýýð á¿ðýí õàíãàãäñàí. 2002 оноос эхлэн барилгын зураг төслийн зоиох ажлуудыг  давхар хийж гүйцэтгэж байна.

           Áàðèëãа угсралт зураг төслийн  àæèëä õýðýãëýãäýõ  ìàøèí ìåõàíèçì,öàõèëãààí áîëîí ìåõàíèê áàãàæ õýðýãñýë¿¿äýýð õàíãàãäñàí áîëíî. Áàøåí áà àâòî êðàí,ýêñêàâàòîð,àâòîìàøèí,áåòîí áîëîí øàâàð çóóðàã÷,øàâàðûí àãðåãàò,áóäàã çóóðàã÷,áóäàã øîõîé ø¿ðøèã÷,öàõèëãààí áà õèéí ãàãíóóðûí àïïàðàò,öàõèëãààí ºðºì, òîêàðûí ìàøèí, ìîäíû öàõèëãààí õàðóóë,õºðºº,áëîê,òîîñãî,áðîäþð,çàìûí õàâòàíãèéí õýâ,òîíîã òºõººðºìæ,áóñàä áåòîí ýäëýëèéí õýâ çýðýã 

Барилга материалын үйлдвэрлэлийг дэмжин ажиллаж баригдаж байгаа ханы материалыг орон нутагт үйлдвэрлэж  байгаа  материалуудыг чанартай болгох

Үйл ажиллагааны чиглэл, бизнесийн салбарууд

 Барилга угсралт, засвар барилгын материал үйлдвэрлэл

Дотоод бүтэц зохион байгуулалт, хүний нөөцийн төлөвлөлт

6.jpg7.jpg

Компанийн свот шинжилгээ

 Цаашид барилгын  материал үйлдвэрлэлийн сертификатыг  чанаржуулан орон нутагт лабораторийг ажиллуулах

Гаргасан амжилт

Манай компани нь 2011 онд   Монголын татварын албаны *Найдвартай татвар төлөгч, 2013 онд  Монголын татварын  албаны дээд шагнал “хөх дэвтэр” цом батламжаар, Мөн Монголын барилгын байгууллагын ТОП 100 аж ахуй нэгжээр бүртгэгдэж тусгай шагналаар  шагнагдаж байсан .2004 онд манай үйлдвэрлэсэн замын өнгөт хавтан бүсийн бүтээгдэхүүнээр шалгарч цом өргөмж авч байсан

Байгаль орчин, эрүүл мэндэд ээлтэй эсэх

Манай байгууллага нь байгаль орчинд ээлтэй байгууллага юм.

Бүтээн байгуулалт, дэд бүтэц
Компанийн нийгмийн хариуцлага
Ирээдүйн зорилт

Барилгын үйлдвэрлэлийн чиглэлийг хөгжүүлэх Бүтээгдэхүүний тоо олшруулах

Байгууллагын хаяг
Завхан аймаг Улиастай сум 6-р баг, Өлзийт Өлзийт баг Үйлдвэрийн хэсэг
Холбоо барих
Нэр Утас Цахим хуудас
Гунаажав 99059152 Ouyn_bersum@yahoo.com
Замын хавтан, хашлага Замын хавтан, хашлага
375602: Замын хавтан, хашлага "явган хүний замын хашлага"

Явган хүний замын хашлага орц

Цемент 0,274 тн  элс 0,52 харга дайрга 0,84 ус 0,21

Замын  хавтан суулган хажуугаар хашлагаа суулгана  

Төмөр бетон эдлэл Төмөр бетон эдлэл Төмөр бетон эдлэл
375504: Төмөр бетон эдлэл "Нүхтэй блок"

19x19x40 нүхтэй блок  элс 0,56 м3 хайрга дайрга 0,83м3 ус 0,19м3  цемент 0,155 м3  зэрэг орц найрлагагтай  даацын биш хана. хамар хананд өрөхөд хэрэглэж болно.

Замын хавтан, хашлага Замын хавтан, хашлага Замын хавтан, хашлага Замын хавтан, хашлага
375602: Замын хавтан, хашлага "Авто замын хашлага"

Авто замын хашлага нь  цемент 0,291тн элс  0,57 хайрга 0,85 ус 0,21

дээрх орц нормийг ашиглаж хийдэг авто замын талбайд  цутгах  ажил  хашлага хийх зориулалтаар ашиглана .

Замын хавтан, хашлага Замын хавтан, хашлага Замын хавтан, хашлага
375602: Замын хавтан, хашлага "Замын өнгөт хавтан"

 25х25  харьцаатай  орц  Цемент 0,272тн элс 0,50 хайрга 0,82 ус 0,19

Явган зам тавих ба талбай засч тохижуулах зэрэг  авч хэрэглэж болно.ТАНАЙ КОМПАНИ БҮРТГҮҮЛЭЭГҮЙ БАЙНА УУ?

NЛҮҮ ИХ ЛАВЛАГАА АВАХЫН ТУЛД ӨӨРИЙН ХҮРЭЭГЭЭ ТАНИЛЦУУЛААРАЙ